You are hereAlapszabály

Alapszabály


KÖRÖS KLUB

Természet-Környezetvédő Természetbarát Társadalmi Szervezet

A L A P S Z A B Á L Y A

I. Általános rendelkezések

1. A szervezet

a) neve: Körös Klub Természet-, Környezetvédő Természetbarát Társadalmi Szervezet

b) rövidítése: Körös Klub

c) székhelye: Békéscsaba

d) működési területe: Körös-Marosvidék, Békés, Bács-Kiskun, Csongrád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok megyék

e) jelvénye: sötétzöld szegélyű, kör alakú, égszínkék mezőben középen stilizált Erdélyi hérics sárga virággal, zöld levéllel, Körös Klub sötétzöld körfelirattal.

f) zászlaja: mindkét oldalán kék-fehér mezőben közepén a klub jelvénye

g) Alapításának éve: 1986

h) pecsétje: szabályos körben a klub emblémája

 

2. A Körös Klub elvi alapjai

a) A Körös Klub a Délkelet Alföld, a fenntartható fejlődésért (a természetvédelemért, a környezetvédelemért, a természetjárásért, a környezeti nevelésért), valamint az ezekkel rokon tevékenységet folytató társadalmi szervezetek, csoportok és magánszemélyek önkéntes tömörülésén alapuló regionális szervezete.

b) A Körös Klub magát a civil társadalom szerves alkotórészének tekinti; politikai pártoktól és szervezetektől független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, politikailag és ideológiailag semleges, országgyűlési képviselőt, megyei, önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem támogat; nem nyereségelvű: minden bevételét saját céljainak megvalósítására fordítja.

c) A Körös Klub közhasznú szolgáltatásaiból –tevékenységünk jellegéből fakadóan is – nem csak a tagok, hanem bárki más is részesülhet.

 

3. Működését az egyesületi jogról szóló hatályos törvény és a jelen alapszabály alapján fejti ki.

 

4. A Körös Klub jogi személy.

II. A Körös Klub célja és feladatai

A Körös Klub célja: a fenntartható fejlődés megvalósulásának elősegítése. Közreműködés a Körös-Maros vidék természeti értékeinek megmentésében, a tájfejlesztésben, a természetjárás által szervezendő ismeretszerzésben, az ifjúság és a felnőtt korosztály természetszeretetre, egészséges életmódra való nevelésében, valamint az ezekhez szükséges feltételek biztosításában.

 

5. A Körös Klub feladata, hogy:

a) A közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. törvény szerinti közhasznú tevékenységet (természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem) vállalva támogassa a természet és környezetvédelem érdekeit szolgáló törekvéseket. Gyakorlati tevékenységgel járuljon hozzá az élő és élettelen természeti értékek védelméhez, valamint környezetvédelmi feladatok ellátásához, és ez által a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.évi LIII. törvény, a természetvédelméről szóló 1996.évi LIII. törvény, valamint a polgári természetőrökről szóló 33/1997.(XI.20) KTM rendelet szerint állami, illetve helyi önkormányzati feladatként előírtak ellátásában együttműködik a felelős államigazgatási szervekkel.

b) Közreműködik a Körös-Maros vidék természeti értékeinek megmentésében, a tájfejlesztésben.

c) Különösen törekszik a táj biológiai sokféleségének fenntartására, „in situ” és „ex situ” génértékek megmentésére, a génanyagok szaporítására. A helyszíneken folyamatosan tájékozódik a veszélyeztetett fajok állapotáról és meghatározza a mentési feladatok módjait, sorrendiségét, továbbra is működteti és fenntartja a Pósteleki Génrezervátumot, ill. Természeti Emlékparkot.

d) A Körös Klub működési területén jellegzetes pusztai és erdei életközösségek védelme mellett közreműködik az eredeti vízi környezet megőrzésében és megmentésében; a lehetőségekkel összhangban törekszik annak fejlesztésére, eszközeivel és erejéhez mérten hozzájárul a felmerülő természetvédelmi problémák szakszerű megoldásához.

e) Kiemelten törekszik a működési területén őshonos fafajok népszerűsítésére, az ezekkel történő erdősítésre és fásításra.

f) Igyekszik előmozdítani a megújuló energiaforrások széleskörű megismertetését, felhasználásuk elterjesztését.

g) Akciók, rendezvények, társadalmi megmozdulások szervezésével is törekszik az állampolgári részvétel lehetőségeinek bővítésére, a felvilágosításra, tudatformálásra, ismeretterjesztésre.

h) Bővíti, felújítja, fenntartja és működteti a Pósteleki házat a kutatások, a szaktáborok, az ismeretterjesztés, a természetjárás (sport) elősegítésére és fejlesztésére.

i) A közhasznú szervezetekről szóló 1997. Évi CLVI. törvény szerinti közhasznú tevékenységet (tudományos tevékenység, kutatás) vállalva végez kutatásokat, illetve dologi eszközeivel, helyismeretével és egyéb eszközeivel megteremti más, külső kutatások feltételeit, illetve ilyen módon támogatja azokat; együttműködik a szakhatóságokkal, kutatóintézetekkel, egyetemekkel, önkormányzatokkal.

j) Elősegíti és részt vesz a Körös-Maros vidék tudományos kutatásában.

k) Közreműködik a természetvédelmi fejlesztési tervek, valamint az önkormányzati döntések meghozatalát elősegítő javaslatok kidolgozásában is.

l) Népszerűsítő és szakmai kiadványok gondozása, megjelentetése.

m) A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény szerinti közhasznúsági tevékenységet (nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés) vállalva segítse elő az iskolások és a lakosság környezeti nevelését ismeretterjesztését. Részt vesz a természetjárók tanfolyamszerű szakképzésében, új túravezetők képzésében, illetve a túravezetők továbbképzésében. Ezáltal tevékenyen járul hozzá a sportról szóló 1996. évi LXIV. törvény szerint a helyi önkormányzat feladataként előírtak megvalósításához is.

n) A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény szerinti közhasznú tevékenységet (sport) vállal, hogy ezzel is felkeltse a természetjárás iránti igényt, növelje a természetjárásba bekapcsolódók számát és ösztönözzön a természetjárás rendszeres gyakorlására.

o) Elősegítse a szabadidő kellemes, hasznos eltöltését, sportjellegű testedzésre és művelődésre egyaránt alkalmat adó programokkal.

p) Túrák és táborok szervezésével elősegíti hazánk és más országok természeti- és kultúrtörténeti értékeinek megismertetését, hogy ezáltal is hozzájáruljon a hazaszeretet és a népek közötti barátság elmélyítéséhez, a képességfejlesztéshez és az ismeretszerzéshez

q) Elősegíti az alföldi vándortúra-utak és zöldfolyosók létrehozását, fejlesztését, gondozza a turistajelzéssel ellátott úthálózatot.

r) Közreműködik a természetjáró (turista) szakirodalom, térkép és szaksajtó létrehozásában és terjesztésében.

s) Propagálja és népszerűsíti a természetjárás (turistaság) céljait, eszméit, intézményeit, lehetőségeit.

 

6. A Körös Klub –közhasznú céljainak megvalósítása érdekében (azt nem veszélyeztetve) – létesítményeket, vállalkozásokat hozhat létre és tarthat fenn, továbbá ilyen célból részt vehet más társadalmi szervezetek, illetőleg gazdasági társaságok létrehozásában, működésében.

 

III. A Körös Klub tagsága

 

7. A Körös Klub tagja lehet:

A jelen alapszabályt elfogadó, a célok megvalósításában részt vevő minden kis- és nagykorú magyar és külföldi állampolgár, valamennyi törvényesen bejegyzett társadalmi szervezet, csoportba szerveződött természet-, környezetvédő és természetbarát baráti társaság, oktatási és művelődési intézményekben működő környezet-természetvédő-természetjáró csoport.

 

8. A Körös Klub tagjai és tagszervezetei egyidejűleg más társadalmi szervezetnek is tagjai lehetnek.

 

9. A Körös Klub pártoló tagja lehet: minden természetes nagykorú személy, aki vállalja a klub erkölcsi és anyagi támogatását. Minden olyan jogi személy, amely belépésekor együttműködési megállapodásban kötelezettséget vállal a klub erkölcsi és anyagi támogatására.

 

10. A Körös Klub tiszteletbeli tagjává választható az, aki a klub elveinek és céljainak megvalósulásáért hosszú időn át kimagasló eredménnyel dolgozott.

 

11. A Körös Klubba való be- és kilépés önkéntes; belépés a belépési nyilatkozat kitöltésével és a tagsági díj befizetésével válik hatályossá.

 

12. A tagsági viszony megszűnése: elhalálozás, jogi személy megszűnése, kilépés, törlés, kizárás útján történhet.

 

13. A tagok jogai:

a) a közgyűlésen tanácskozási, indítványozási , véleményezési és szavazati jog,

b) megválasztható a Klub bármely tisztségére,

c) használhatja a Klub létesítményeit, felszereléseit, a tagokra vonatkozó belső szabályzat szerint,

d) tevékenykedhet a Klub csoportjaiban és szakosztályaiban,

e) részt vehet a túramozgalmakban,

f) érvényes MTSZ igazolvány alapján igénybe veheti a szervezet természetbarátokat megillető kedvezményeket és támogatásokat,

g) a jogi személy tagsági jogait képviselője útján gyakorolja,

h) a pártoló tagok jogosultak –a közgyűlés által meghatározott módon– igénybe venni a klub szolgáltatásait és rendezvényein részt venni,

i) a tiszteletbeli tagot megilletik a klubtagok jogai.

 

 

14. A tagok kötelessége:

a) a klub céljai elérésének és tevékenységének elősegítése, erkölcsi és egyéb támogatása,

b) a Közgyűlés által meghatározott tagdíj évenkénti befizetése,

c) az Alapszabály betartása.

d) A pártoló tagok kötelessége a tagok kötelességével megegyező.

e) A jogi személyiségű pártoló tag kötelességei: a klub erkölcsi támogatása, a klub tevékenységének a megkötött megállapodás szerinti segítése, a megállapodásban meghatározott összegű évi tagsági díj és egyéb támogatás befizetése.

f) A tiszteletbeli tag kötelessége: erkölcsileg támogatni a klubot és elősegíteni tevékenységét

 

15. A közgyűlés

a) A Körös Klub legfőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés.

b) A közgyűlésben minden magánszemély szavazati joggal rendelkezik és minden tagszervezet egy tagot küldhet egy szavazati joggal.

c) A közgyűlés időpontja előtt 30 nappal írásban értesíteni kell a tagságot és egyúttal közölni kell a napirendi pontokat.

d) A közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk.685.§ b) pont], élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

 

16. A Közgyűlés kizárólagos hatásköre:

a) a Klub vezetőségének, munkabizottságainak megválasztása, visszahívása,

b) a Klub költségvetésének megállapítása, tagdíjak rögzítése,

c) a vezetőség, az ellenőrző bizottság és munkabizottságok beszámolóinak megtárgyalása,

d) a Klub más egyesülettel való egyesülésének illetve feloszlásának kimondása,

e) a Klub alapszabályának módosítása,

f) a közhasznúsági jelentés elfogadása,

 

g) tiszteletbeli tagok felvétele, illetve ügyükben való döntés.

 

17. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem utalt kérdésekben a vezetőség dönt.

 

18. A közgyűlés évente ülésezik. A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha a tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével azt kívánja, vagy ha azt a bíróság elrendeli. A közgyűlés nyilvános, megfigyelőként bárki részt vehet rajta.

 

19. A közgyűlés határozatképes, ha a tagok fele jelen van. Határozatképtelenség esetén a másodszorra összehívott közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

 

20. A közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a közgyűlés elnökének szavazata dönt.

 

21. A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot, ha bármely tag kezdeményezése alapján erről nyílt szavazással döntenek.

 

22. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a Klub elnöke, titkára, valamint a közgyűlés által választott jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv-hitelesítő ír alá.

 

IV. A Körös Klub vezetősége

 

23. A vezetőség a Klub általános végrehajtó szerve.

 

24. A vezetőség elnökből, titkárból és hét tagból áll.

 

25. A vezetőség hatáskörébe tartozik:

a) irányítja a Klub működését a közgyűlések között,

b) előkészíti a közgyűléseket,

c) gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról,

d) gazdálkodik a közgyűlés által jóváhagyott költségvetésnek megfelelően,

e) a közgyűlés által jóváhagyott költségvetésen felül beérkezett összegek felhasználásáról dönt,

f) adminisztrálja a tagfelvételt,

g) tevékenységében segíti az ellenőrző bizottságot,

h) munkabizottságokat létesít, összevon és szüntet meg,

i) gyakorolja a nem kizárólagosan közgyűlési hatáskörbe utalt döntési jogosítványokat.

j) A vezetőség félévente tart ülést.

k) A vezetőségi ülés határozatképes, ha a tagok fele jelen van. Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. Az ülésről feljegyzést kell készíteni.

l) Döntéseit, határozatait az érintettekkel írásban közli; döntései, határozatai nyilvánosak.

 

26. A Klub elnöke képviseli a Klubot állami, társadalmi és tömegszervezetek előtt, gondoskodik a közgyűlés és a vezetőség összehívásáról, irányítja a vezetőség és a szakbizottságok tevékenységét. Dönt két vezetőségi ülés közötti időszakban.

 

27. A Klub titkára segíti az elnököt feladatai elvégzésében és akadályoztatása esetén teljes körben helyettesíti. A vezetőség hozzájárulásával kinevezi a Klub adminisztratív dolgozóit tekintet nélkül arra, hogy azok a klubnak tagjai vagy nem.

 

28. Az Ellenőrző Bizottság

 

Elnökét és két tagját a közgyűlés választja meg. Az ellenőrző bizottság tagjai illetve az ennek jelölt személyek kötelesek valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is ( a közhasznú szervezetekről szóló törvényben meghatározott) vezető tisztségviselőnek minősülnek. Az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be –annak megszűntét megelőző két évben legalább 1 évig)- vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, nem lehet az ellenőrző bizottság tagja, illetve elnöke a közhasznú szervezet megszűntét követő két évig.

Az ellenőrző bizottság tagjává nem választható az aki:

a) A Klub elnöke vagy az elnökség tagja.

b) A Klubbal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem rendelkezik.

c) A Klub célszerinti juttatásából részesül –kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybevehető, nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a Klub tagjának tagsági jogviszony alapján nyújtott, az alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatást-,

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

e) Büntető ítélet hatálya alatt áll.

f) Az ellenőrző bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

g) Az ellenőrző bizottság ellenőrzi a Klub vagyonkezelését és költségvetésének végrehajtását. Az eredményről beszámol a közgyűlésnek.

h) Amennyiben az ellenőrző bizottság az alapszabállyal ellentétes működést tapasztal, jogosult a közgyűlést összehívni.

i) Az ellenőrző bizottság tagjai a közgyűlésen és a vezetőségi ülésen tanácskozási joggal vehetnek részt.

 

 

V. Gazdálkodás

 

29. A Klub a rendelkezésre álló vagyoni eszközökkel a jóváhagyott költségvetés szerint gazdálkodik. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel.

 

30. A Klub bevételi forrásai:

a) tagdíjak,

b) jogi tagok anyagi támogatása,

c) adományok,

d) hagyományozás (örökség),

e) szolgáltatási tevékenység ellenértéke,

f) rendezvények bevételei,

g) intézményi háttér működéséből származó bevételek,

h) reklámtevékenység, védjegyhasználat és szponzorálás,

i) kötvény, sorsjegy, téglajegy kibocsátásából származó bevételek,

j) konkrét, sürgető célok érdekében érvényes engedély alapján végzett gyűjtés,

k) állami támogatás,

l) a Klub kiadványainak terjesztése, értékesítés,

m) egyéb bevételek.

 

31. A Klub vagyona lehet:

a) készpénz (bankbetét, folyószámlán levő összeg);

b) ingó és ingatlan vagyon, amely a közhasznú tevékenységet szolgálja.

 

32. A klub tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok csak tagdíjat kötelesek megfizetni, saját vagyonukkal nem felelnek.

 

33. A klub folyamatos működéséhez és ügyeinek intézésére irodát működtet.

 

34. A klub közhasznú társaságot hozhat létre céljai eléréséhez és a szükséges anyagi fedezet biztosítására.

 

35. Gazdálkodása nem nyereségelvű, eredményeit nem osztja fel, azt a Pósteleki génrezervátum és ház működtetésére és fejlesztésére használja fel.

 

36. A Körös Klub gazdálkodása a mindenkori hatályos gazdasági és pénzügyi szabályok szerint kell történjen.

 

37. A Körös Klub feloszlása vagy más szervezetekkel történő egyesülése esetén a határozatot kimondó közgyűlés rendelkezik a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon felhasználásáról. Ha a klub feloszlatással szűnik meg, vagy megszűnését állapítják meg, a klub vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül és azt közérdekű célra kell fordítani.

 

 

 

 

VI. A Körös Klub működésének nyilvánossága.

 

38. A vezető tisztségviselők kötelesek megfelelően – elsősorban a tömegtájékoztatási eszközök igénybevételével és a Klub Pósteleki házában állandó információs szolgálat működtetésével – gondoskodni arról, hogy a Klub által nyújtott szolgáltatásokról bárki időben értesülhessen. Szintén a vezető tisztségviselők kötelesek gondoskodni arról, hogy a Klub működése, a tevékenység fő iránya és eredményei, a Pósteleki házban és az irodában bárki számára megismerhetőek legyenek.

39. A közhasznúsági jelentést úgy kell összeállítani, hogy abból a Klub közhasznú tevékenységének lényegi jellemzői és az arra felhasznált források, valamint a szolgáltatás jellegét figyelembe véve az érintettek köre is megállapítható legyen.

40. A közhasznúsági jelentést és az éves beszámolót az irodában és a Pósteleki házban úgy kell megőrizni, hogy abba bárki betekinthessen.

41. A Klub működésével kapcsolatban keletkezet iratokba bárki betekinthet.

 

42. A klub működése felett az ügyészség gyakorolja a törvényességi felügyeletet, a vonatkozó hatályos jogszabályok szerint.

 

Záradék:

43. A Körös Klub jogelődje a Természetvédők és Természetbarátok Békés Megyei Egyesülete, mely 1986. július 31-én alakult az „Alapszabály” elfogadásával.

44. A módosított alapszabályt a közgyűlés Békéscsabán 2008. január 23-án. fogadta el.

 

Ui.:

A szervezet típusa: Egyesület

Bírósági nyilvántartásba vételi határozatszám: Pk.60.005/ 1989/2

Nyilvántartási szám: 40.

A bejegyzés dátuma: 1989. 08. 01.

Kiemelkedően közhasznú (bejegyzés dátuma: 1998. június 5.

Bejegyzést végző bíróság: Békés Megyei Bíróság Gyula

Calendar

«  
  »
M T W T F S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
Add to calendar

Támogatóink

pepikert.hu